kitespower

Kitespower Advance

Ο Kitespower προχωρημένος χρήστης δεν μπορεί να διενεργεί αετοσανίδα χωρίς τη συμμετοχή ή την επίβλεψη των πιστοποιημένων Kitespower εκμισθωτών ή προπονητών ή των βοηθών τους, παρά μόνο όταν πιστοποιηθεί και στα τέσσερα (4) επίπεδα.
Τότε αυτομάτα εκδίδεται για λογαριασμό του ειδική ταυτότητα (MASTER ΚΕΥ) την οποία μπορεί να επιδεικνύει σε όλους τους πιστοποιημένους εκμισθωτές και προπονητές  Kitespower και να διενεργεί υπεύθυνα αετοσανίδα στους χώρους δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα βέβαια με τους όποιους πρόσθετους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τον εκάστοτε προπονητή ή εκμισθωτή  άνευ χρηματικού αντιτίμου. Ο κάτοχος της ειδικής ταυτότητας (MASTER ΚΕΥ) πληρεί  τις προϋποθέσεις για να εργαστεί ως βοηθός KitesPower χωρίς καμία άλλη απαιτούμενη προϋπηρεσία  εκ μέρους της εταιρείας.

Επίπεδα προχωρημένων

Επίπεδο Πρώτο – SELF KITE LAUNCHING & LANDING
Ανύψωση και προσγείωση του αετού χωρίς τη συμμετοχή δεύτερου ατόμου.

Επίπεδο Δεύτερο – SELF RESCUE
Αυτοδιάσωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Επίπεδο Τρίτο – CERTIFIED KNOWLEDGE OF THE HELLENIC COAST GUARD  KITEBOARDING CONDUCT RULES
Πιστοποίηση γνώσης του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ.20 σχετικά με την ορθή κίνηση και κυκλοφορία των αετοσανίδων και των λοιπών θαλ. μέσων αναψυχής καθώς και των κυρώσεων της μη τήρησης αυτών.

Επίπεδο Τέταρτο – CERTIFIED KNOWLEDGE OF BASIC INTERNATIONAL SAILING CONDUCT RULES
Πιστοποίηση γνώσης των Βασικών Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Κανονισμών ορθής κίνησης και κυκλοφορίας των ιστιοπλοϊκών θαλ. μέσων αναψυχής καθώς και των κυρώσεων της μη τήρησης αυτών.

 

 

blank page | έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία